Forskning

Personlighedens betydning for livskvalitet og udbytte af korttidsterapeutiske forløb hos udsatte voksne

Introduktion

Ved AarhusCare er vi i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet i gang med at udføre en undersøgelse, der vil se på sammenhænge mellem udsatte voksnes personlighed, generelle trivsel og hvordan et gratis, korttidsterapeutisk forløb kan påvirke dette.

Du kan her læse lidt mere om, hvad forskningsprojektet går ud på, og hvad din eventuelle deltagelse vil indebære.

Alle mennesker har en personlighed. Personligheden kan overordnet beskrives ud fra personlighedstræk og personlighedsfunktion:

  • Personlighedstræk handler om, hvordan man ofte tænker, føler og handler på tværs af situationer
  • Personlighedsfunktion handler overordnet om, i hvilken grad man har en fornemmelse af, hvordan man er som person, og evnen til at forstå egne og andres tanker og følelser.

Tidligere forskning har vist, at menneskers personlighed har betydning for trivsel og effekten af terapi. Vi ved, at udsatte voksne sammenlignet med den generelle voksne befolkning har mindsket livskvalitet.  Udsathed og lav socioøkonomisk status er i sig selv en stærk risikofaktor for psykisk lidelse og stress, og de psykiske vanskeligheder som udsatte voksne oplever bør derfor forstås samlet ud fra både personen og det omgivende samfund. Studier har samtidig vist, at udsatte voksne ofte kæmper med problemer, der også relaterer sig til personlighed og adfærd. Derfor vil vi se nærmere på, hvordan udsatte voksnes personlighed hænger sammen med generel trivsel, og hvordan personligheden påvirker effekten af terapi.

Formål med forskningsprojektet

Forskningsprojektet har tre overordnede formål: 1) At undersøge, hvilken personlighedsprofil, der generelt kendetegner en gruppe af udsatte voksne sammenlignet med ikke-udsatte voksne fra den generelle befolkning. 2) At undersøge, hvordan udsattes personlighed prædikterer det terapeutiske udbytte af gratis, korttidsterapi, herunder forandring i livskvalitet, trivsel og selvværd. 3) At undersøge, hvordan udsatte voksne beskriver deres oplevelse af at indgå i korttidsterapeutiske forløb, og hvilken betydning forløbet har for dem.

Undersøgelsens omfang:

Undersøgelsen tilstræber et samlet deltagerantal på cirka 100 personer. Det er vores mål, at cirka 50 udsatte borgere, der har rettet henvendelse til AarhusCare, vil deltage i forskningsprojektet. Der tilsigtes et tilsvarende antal deltagere fra den generelle befolkning.

Hvad indebærer deltagelse:

Deltagelse i forskningsprojektet indebærer, at du i forbindelse med dit terapeutiske forløb ved AarhusCare vil få udleveret en spørgeskemapakke ved første og sidste samtale med din terapeut.

I undersøgelsen spørger vi til en række baggrundsoplysninger. Herefter vil du blive præsenteret for en række udsagn, der handler om dine personlighedstræk, din oplevelse af dig selv andre, dit psykiske velbefindende og din generelle trivsel.

Hvis du har udfyldt det afsluttende spørgeskema, vil du inden for et par måneder efter afslutningen af dit forløb, blive kontaktet med henblik på deltagelse i et interview. I interviewet vil du blive spurgt til, hvordan du oplevede det terapeutiske forløb, og hvilken indvirkning du oplever, at det har haft på dig. Interviewet er fortroligt, og din terapeut vil ikke få adgang til det.

Når forskningsprojektet er afsluttet, vil en kort beskrivelse af undersøgelsens overordnede resultater blive gjort tilgængelig på AarhusCares hjemmeside.

Mulige ulemper og risici:

Det forventes ikke, at der er nogle ulemper eller risici forbundet med at deltage i undersøgelsen.

Din mulighed for at modtage et terapeutisk forløb ved AarhusCare er ikke bundet op på din deltagelse i forskningsprojektet.

Datasikkerhed:

Det er kun din terapeut, der giver dig spørgeskemaet, og den gruppe af forskere, der står for forskningsprojektet, som vil få adgang til de informationer, der indhentes i forbindelse med forskningsprojektet.

Dine besvarelser behandles fortroligt og opbevares i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger ud fra databeskyttelseslovens, artikel 6, stk. 1, litra e), der giver AarhusCare ret til at behandle ikke-følsomme personoplysninger om dig uden dit samtykke, og databeskyttelseslovens §10, stk. 1, der giver AarhusCare ret til at behandle følsomme personoplysninger om dig uden dit samtykke.

AarhusCare samarbejder med forskere på Aarhus Universitet, og dine spørgeskemabesvarelser og eventuelt interview vil derfor blive videregivet til Aarhus Universitet med henblik på statistisk bearbejdning. Oplysningerne videregives til institutionen:

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 31119103

Du kan dertil læse mere om beskyttelse af personoplysninger her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/.

Resultaterne fra forskningsprojektet forventes publiceret i en række internationale videnskabelige tidsskrifter. I forbindelse med udgivelse i disse videnskabelige tidsskrifter rapporteres projektets resultater på gruppeniveau, således at dine individuelle besvarelser ikke fremgår.

Frivillighed:

Det er helt frivilligt at deltage i undersøgelsen. Du er ikke forpligtiget til at deltage i interviewet efter dit forløb, selvom du har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Dit valg vedrørende deltagelse i projektet har ingen indflydelse på din mulighed for at modtage forløb ved AarhusCare – hverken nu eller i fremtiden.

Hvis du deltager i undersøgelsen, vil du blive bedt om at underskrive et samtykke. Vi håber, at du med denne deltagerinformation har fået et tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i undersøgelsen. Du er velkommen til at kontakte projektleder Camilla Jin (camillajin@aarhus-care.dk) ved spørgsmål.